Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.

Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

Szef Urzędu informuje członków Rady na najbliższym jej posiedzeniu o przyjęciu bądź odrzuceniu opinii i postulatów zawartych w podjętych uchwałach.

Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona. Ponadto w posiedzeniach mogą uczestniczyć zastępcy desygnowani przez członków Rady, jak również eksperci i obserwatorzy zapraszani przez Szefa Urzędu. W okresach między posiedzeniami Rady jej regulaminowe funkcje pełni Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz. Decyzje powyższego gremium zapadają jednomyślnie, a następnie przedstawiane są do akceptacji Rady na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

mjr Eugenia Maria Cegielska - Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 

Kordian Borejko - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

 

płk Marian Kazubski - Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej

 

ppłk Waldemar Kruszyński - Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego

 

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska - reprezentująca środowiska emigracyjne

 

płk Zygmunt Łabędzki - Prezes Zarządu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

 

Bogusław Nizieński - Żołnierz Armii Krajowej, polski prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego

 

kpt. Jerzy Pruszyński - Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

 

Stanisław Zalewski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

 

mjr Jadwiga Obrembalska - Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

 

płk dr inż. Zbigniew Zaborowski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich

 

płk dr hab. Ryszard Sobierajski - Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 

ppłk Zbigniew Galperyn - Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

 

prof. Wojciech Wolski - Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów

 

mjr Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej