Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje o Urzędzie

Informacje dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ
W URZĘDZIE DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

„W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”( art. 153 ust. 1 Konstytucji RP)

 

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Otwartość naboru wyraża się m.in. w obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konkurencyjność naboru oznacza, że w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzenia naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i Urzędu.

Ubiegając się o wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należy złożyć aplikację w odpowiedzi na  konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie.

Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

UPOWSZECHNIANIE  NABORÓW

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie organizuje Dyrektor Generalny UdSKiOR.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.bip.kprm.gov.pl)
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (www.bip.udskior.gov.pl)
- na stronie internetowej UDSKIOR (www.udskior.gov.pl)
- w siedzibie UDSKIOR – budynek Ministerstwa Rozwoju (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) na tablicy ogłoszeń (przy Punkcie Informacyjnym Urzędu - wejście od ul. Żurawiej).

 

PRZYGOTOWANIE  OFERTY

W ofercie należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu (brak dokumentu stanowi uchybienie formalne, oferta jest odrzucana w toku rekrutacji).

Standardowe dokumenty składane przez kandydata:

- list motywacyjny skierowany do Dyrektora Generalnego Urzędu (własnoręcznie podpisany);
- życiorys (CV);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwa szkolnego, dyplomu, zaświadczenia o ukończeniu studiów na danym kierunku);
- oświadczenia kandydata (własnoręcznie  podpisane)

a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

WZORY OŚWIADCZEŃ

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy (jeśli oświadczenie jest wymagane),
- kopie dokumentów poświadczających znajomość języka obcego na danym poziomie (jeśli znajomość języka obcego jest wymagana);
- kopię dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności (w przypadku składania aplikacji przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu zgodnie z ustawą o służbie cywilnej);

W przypadku przedstawiania dokumentów sporządzonych w języku obcym kandydat powinien dołączyć kopie ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.


ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć z zachowaniem terminu podanego w ogłoszeniu:

- osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu ul. Wspólna 2/4 Warszawa (wejście do budynku od ulicy Żurawiej)
- za pośrednictwem poczty na adres

Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4 ; 00-926 Warszawa

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.


PRZEBIEG NABORU

Nabór składa się z następujących etapów:

- formalna analiza ofert;
- merytoryczna analiza ofert;
- pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności;
- rozmowa kwalifikacyjna.

 

INFORMACJA   O PRZEBIEGU NABORU DLA KANDYDATÓW

W trakcie naboru Urząd kontaktuje się (drogą mailową, telefoniczną) wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi, po formalnej i merytorycznej analizie ofert, do kolejnego etapu nabory (testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej). Dla pozostałych kandydatów informacja zwrotna nt. statusu naboru znajduje się  na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.

Informację o przebiegu naboru/swojej ofercie kandydat może otrzymać telefonicznie w Wydziale Kadr, Szkolenia i Organizacji pod nr 22 661 86 84 / 22 661 86 77, lub mailowo pod adresem teresa.murawska@udskior.gov.pl .

 

ZWROT DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Po zakończeniu naboru dokumenty nie są zwracane kandydatom. Oferty osób niezatrudnionych podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń, listu motywacyjnego) należy przekazywać zatem w postaci kopii.

 

KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie o służbie cywilnej, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W treści każdego ogłoszenia zawarta jest informacja o warunkach pracy na danym stanowisku dotycząca sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjnotechnicznego danego stanowiska pracy.

Umożliwia to osobom niepełnosprawnym zainteresowanym pracą ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o wzięciu udziału w naborze na dane stanowisko.

 

CUDZOZIEMCY

Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny Urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy potwierdzają posiadanie ww. obywatelstwa stosownym dokumentem urzędowym lub oświadczeniem. Przedstawiają również kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.