Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wielka Brytania

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 58,8 mln. mieszkańców, członek NATO i Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo, uczestnik obu wojen światowych i licznych konfliktów lokalnych, nie posiada odrębnego ustawodawstwa nadającego specjalny status weteranom wojennym. Szczególne uprawnienia przyznaje się w tym kraju byłym uczestnikom walk zbrojnych na podstawie ogólnych przepisów o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym. Spośród licznych weteranów wojennych prawo do stałych świadczeń posiadają jedynie:

  • inwalidzi wojenni,
  • zawodowi wojskowi.

Żołnierzom, którzy doznali w trakcie walk trwałego uszczerbku na zdrowiu, przyznawane są renty inwalidów wojennych, wypłacane niezależnie od wypracowanej emerytury. Inwalidzie wojennemu przysługuje również zwrot kosztów przejazdów autobusem lub pociągiem, związany z leczeniem kontuzji wojennej. Natomiast zawodowi wojskowi otrzymują - z tytułu udziału w walkach - dodatki do pobieranych pensji, a po przejściu w stan spoczynku nabywają prawo do wyższych emerytur. Emerytom wojennym przysługują także bezpłatne leki na recepty, pierwszeństwo w badaniach i leczeniu w państwowych placówkach służby zdrowia, dofinansowanie kosztów np. leczenia dentystycznego i okulistycznego oraz prawo do dodatku socjalnego. Członkom najbliższej rodziny zmarłego kombatanta przysługują tzw. renty pośmiertne.

Głównym organem państwowym, w którego gestii znajdują się sprawy kombatanckie, jest resort obrony (Ministry of Defence). W jego strukturach działa powołana do opieki nad kombatantami i pozostałymi po nich osobami Agencja Weteranów (Veterans Agency). W wyniku debaty nad problematyką kombatancką w 2001 roku utworzone zostało dodatkowo stanowisko ministra do spraw weteranów, swego rodzaju rzecznika interesów kombatantów w rządzie brytyjskim.

W Zjednoczonym Królestwie za weteranów uznaje się wszystkie osoby, które służyły w armii (ok. 5,5 mln., w tym kilkaset tysięcy weteranów wojen). Brytyjscy weterani zrzeszeni są m.in. w: Królewskim Legionie Brytyjskim (The Royal British Legion), Stowarzyszeniu Pomocy Żołnierzom, Marynarzom, Lotnikom i ich Rodzinom (Soldiers, Sailors, Airmen and Families Associaction - Forces Help), Konfederacji Organizacji Brytyjskich Wojskowych i b. Wojskowych (Confederacion of British Service and Ex-Service Organizations). Organizacje rezerwistów i kombatantów odgrywają ważną rolę w szeroko rozwiniętym w tym kraju systemie koleżeńskiej samopomocy. Wyjątkową pozycję zajmuje tutaj Królewski Legion Brytyjski, stowarzyszenie to działa bowiem pod monarszym patronatem i członkowie rodziny królewskiej zasiadają w jego władzach naczelnych. Legion jest największą tego rodzaju organizacją w Zjednoczonym Królestwie, zrzeszającą - oprócz kombatantów - także żołnierzy, którzy odbyli służbę wojskową w okresie pokoju oraz członków rodzin kombatantów i wojskowych.

 

Stan na 2002 r.