Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Świadczenia specjalne dla kombatantów zamieszkałych na terenie byłego ZSRR

Świadczenia specjalne są szczególnym rodzajem rent przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów wyłącznie weteranom II wojny światowej zamieszkałym w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Otrzymują je osoby, które:

  • legitymowały się polskim obywatelstwem we wrześniu 1939 roku i pełniły służbę w polskich lub sojuszniczych, regularnych lub konspiracyjnych formacjach wojskowych albo powadziły tajne nauczanie;
  • nigdy nie posiadały obywatelstwa polskiego, ale są polskiego pochodzenia i pełniły służbę w polskich formacjach wojskowych.

Świadczenie specjalne przyznawane jest w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym i wynosi ok. 100 USD na kwartał. Nie podlega ono dziedziczeniu przez członków rodziny.
Wnioski o przyznanie tego rodzaju świadczeń przyjmują odpowiednie dla miejsca zamieszkania polskie placówki dyplomatyczne. Świadczenie specjalne wypłacane jest kombatantom za pośrednictwem konsulatów RP. Fakt korzystania ze świadczeń specjalnych nie jest równoznaczny z posiadaniem polskich uprawnień kombatanckich.