Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Spuścizna po organizacjach kombatanckich

Do Polskich Organizacji Kombatanckich

Szanowni Państwo,

od czasu odrodzenia się Państwa Polskiego po latach zaborów aż po dzień dzisiejszy, jednym z ważniejszych przejawów społecznej aktywności jest działalność stowarzyszeń zrzeszających weteranów walki o niepodległość Polski i ofiary represji.

Przez wszystkie te lata ofiarnie służyliście Państwo Ojczyźnie i nadal kontynuujecie pracę na rzecz upamiętniania i upowszechniania najwspanialszych tradycji oręża polskiego i szerzenia postaw patriotycznych. Jesteście niestrudzonymi orędownikami pamięci o tych, którzy przelewali swoją krew i oddali życie za Polskę.

Czas jednak upływa nieubłaganie. Wielu spośród zasłużonych weteranów - ze względu na sędziwy wiek - nie jest już w stanie uczestniczyć w pracach swoich stowarzyszeń, co w konsekwencji prowadzi do zaprzestania działalności a nawet likwidacji istniejących w kraju i poza nim polskich organizacji kombatanckich.

Troską Państwa staje się sprawa ochrony i zabezpieczenia bezcennego dziedzictwa, jakim są gromadzone przez wiele lat zbiory dokumentów i pamiątek.

O problemie, który z rosnącym nasileniem nurtuje weteranów - jak ocalić duchowe dziedzictwo, pamiątki z przeszłości oraz dorobek organizacyjny polskich środowisk kombatanckich - dyskutowano podczas posiedzenia Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniu 9 lutego 2006 r. Rada zobowiązała Kierownika UdSKiOR do zorganizowania spotkania przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz kompetentnych w tej sprawie instytucji. Spotkanie takie odbyło się 2 marca 2006 r.

Pomocą w wieczystym zabezpieczeniu bogatej spuścizny dokumentalnej są gotowe służyć archiwa państwowe. Tworzą one rozległą sieć 90 placówek obejmujących cały kraj. Od lat współpracują ze środowiskami kombatanckimi, przejmując na przechowanie ich dokumentację. Archiwa mogą przyjmować dokumenty pod postacią daru lub depozytu, na podstawie wzajemnej umowy, po podjęciu przez organ stowarzyszenia stosownej w tej sprawie uchwały. Archiwa nie tylko gwarantują wieczyste przechowywanie dokumentów, ale także ich uporządkowanie, opracowanie, a przede wszystkim udostępnianie wszystkim użytkownikom.

Dzięki temu archiwalia te nie tylko zostaną zabezpieczone, ale będą także dostępne dla badań, dla poznania tradycji walk niepodległościowych oraz działalności stowarzyszeń. Możliwe będzie również ich wykorzystanie w edukacji młodego pokolenia.

Działając wspólnie na rzecz zachowania cennej dokumentacji, pozwalamy sobie zwrócić się do organizacji oraz środowisk kombatanckich, które nie są w stanie dalej przechowywać zgromadzonych w czasie swojej działalności dokumentów, aby w tej sprawie nawiązały kontakt z najbliższymi archiwami państwowymi lub Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

We wszystkich sprawach wymagających bliższych wyjaśnień prosimy zwracać się do następujących instytucji:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Długa 6, 00-950 Warszawa
skr. poczt. 1005,
tel. 022 831 32 06 do 08

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
tel. 022 822 52 45

Tam też uzyskacie Państwo adresy najbliższych placówek archiwalnych