Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Portugalia

Republika Portugalska, 10 mln. mieszkańców, członek NATO i Unii Europejskiej

W Portugalii status uczestników walk zbrojnych został uregulowany szeregiem aktów prawnych przyjętych w latach 1970-2002, do których należy m.in. rozporządzenie z 11 lutego 2002 r. dotyczące okresów świadczenia służby wojskowej przez byłych kombatantów, w związku z przejściem w stan spoczynku i na emeryturę (Regime jurídico dos períodos de prestaçao de serviço militar ex-combatentes, para efeitos de aposentaçao e reforma). Uznają one za kombatantów żołnierzy wojsk kolonialnych, którzy:

  • uczestniczyli w walkach w Angoli, Gwinei, Mozambiku i Timorze Wschodnim;
  • byli więzieni podczas walk w Indiach lub innych koloniach.

W Portugalii szeroką opieką państwa objęci są głównie inwalidzi wojenni i w zasadzie tylko tej grupie weteranów wojen przysługują różne świadczenia specjalne i przywileje. Ogół spraw kombatanckich pozostaje w gestii Dyrekcji Generalnej do Spraw Personalnych i Rekrutacji Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej (Ministério da Defesa Nacional).

Kontuzjowani żołnierze nabywają prawo do pierwszeństwa zatrudnienia w administracji państwowej oraz do emerytur w wysokości aktualnie pobieranej pensji i do rent lub dodatków inwalidzkich. Przysługuje im zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie leczenia poza miejscem zamieszkania oraz zwrot kosztów leczenia schorzeń związanych z inwalidztwem wojennym (w placówkach państwowej służby zdrowia). Weterani cierpiący na zaburzenia psychiczne związane ze służbą wojskową mają możliwość korzystania ze specjalnej pomocy państwa.

Inwalidzi wojenni mają ponadto prawo do specjalnych udogodnień przy zakupie mieszkania, ulgowych biletów kolejowych (75%) i lotniczych (50%) oraz do zwolnień z opłat za kształcenie. Tym ostatnim przywilejem objęci są dodatkowo także kombatanci odznaczeni orderami lub posiadający inne wyróżnienia honorowe. Odznaczonym żołnierzom przysługują również premie finansowe.

Z uprawnień kombatanckich nie mogą korzystać żołnierze, którzy zostali skazani za popełnione przestępstwa na co najmniej rok pobytu w więzieniu lub byli poddawani poważnym sankcjom dyscyplinarnym.

Wdowom po kombatantach ustawodawstwo portugalskie gwarantuje prawo do rent socjalnych.

W Portugalii działają liczne stowarzyszenia kombatanckie zrzeszające weteranów według specyfiki odbytej służby wojskowej lub posiadanego przez nich statusu prawnego.

Stan na 2003 r.