Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Pomoc pieniężna ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu

Osoba legitymująca się decyzją o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzające fakt znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, może otrzymać pomoc ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Pomoc taka kierowana jest do osób przebywających na stałe lub czasowo w Polsce i nie jest przekazywana za granicę.