Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ
WYDAWNICZYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd)ogłasza otwarty konkurs ofert na 2011 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaj zadania.

Wydawanie książek i periodyków o tematyce patriotycznej związane z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 70 000 złotych.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania
 4. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 5. Dotacja nie będzie przyznawana na: spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; założenie, prowadzenie i obsługę serwisów internetowych; koszty nadzoru organizacyjnego.
 6. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.
 7. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do:
  1. wydłużenia terminu składania ofert;
  2. udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
  .
 8. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - składany oddzielnie do każdej oferty;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.
 9. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewystępując o dotację załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.
 10. Inne podmioty występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - składane oddzielnie do każdej oferty;
  2. sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone;
  3. wymagany przepisami prawa statut lub regulamin;
  4. sprawozdanie finansowe albo zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument zawierajacy informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz zawierający dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.
 11. Podmiot składający ofertę dotyczącą:
  1. publikacji, dołącza maszynopis pracy;
  2. periodyku, dołącza ostanie trzy numery wydanego wcześniej czasopisma i projekty zawartości numerów przygotowywanych do wydania, które mają być objęte wnioskowaną dotacją.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2011.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 12 października 2011 r.
 2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 2. Urząd może wezwać oferenta do:
  1. uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu;
  2. aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.
 3. Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się w dyspozycji Urzędu.
 4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem; oceną realizacji zleconych oferentowi zadań w latach ubiegłych; a także gwarantowaniem przezeń optymalnej realizacji zadania ze względu na jego dotychczasową działalność oraz innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub bez zachowania formy zgodnej z właściwym wzorem oferty stanowiącej załącznik do Zarządzenia Kierownika Urzędu w sprawie zasad przyznawania... zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
  2. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
  3. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu.
  4. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (22) 661 84 93, 661 87 04lub ze strony internetowej Urzędu:www.udskior.gov.pl

I n f o r m a c j a

o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach:

w 2011 r.: .

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Publikacje 13 92 600
ogółem: 13 92 600

w 2010 r.: .

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Publikacje 45 335 847
ogółem: 45 335 847

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Inne podmioty: