Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na 2012 rok

OTWARTY KONKURS OFERT
na 2012 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2012 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

 1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.
 3. Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 300 000 złotych.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego - także inne podmioty.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, zmienionym zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz w niniejszym ogłoszeniu
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
 5. Dotacja nie będzie przyznawana na: część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług; spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek; wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji; wycieczki; koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich; koszty współczesnych pochówków i nagrobków; wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.
 6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.
 8. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 9. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego- składany oddzielnie do każdej oferty tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,na który składana jest oferta;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.
 10. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewystępując o dotację załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.
 11. Inne podmioty występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli - składane oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;
  2. sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone;
  3. wymagany przepisami prawa statut lub regulamin;
  4. sprawozdanie finansowe albo zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument zawierajacy informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz zawierający dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.
 12. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają deklarację o zamiarze wykonania zadania w ramach odpłatnej albo nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 13. Podmiot składający ofertę dotyczącą:
  1. publikacji, dołącza maszynopis pracy;
  2. periodyku, dołącza ostanie trzy numery wydanego wcześniej czasopisma i projekty zawartości numerów przygotowywanych do wydania, które mają być objęte wnioskowaną dotacją.
  3. filmu, wystawy, medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: scenariusz filmu, scenariusz/projekt wystawy, projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pisemną zgodą dysponenta terenu.
 14. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2012.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

 1. do 11 stycznia 2012 r.;
 2. do 30 marca 2012 r.
   

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w ciagu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Urząd może wezwać oferenta do:
  1. uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów,
  2. aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.
 3. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a takaże innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;
  2. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
  3. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu.
  4. oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
  5. oferta złożona po zakończeniu konkursu;
  6. oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
  7. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, zmienione zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2011 r., dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, Wydziale Studiów i Analiz, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (22) 661 84 93, 661 87 04 e-mail: dotacje@udskior.gov.pllub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl

I n f o r m a c j a

o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach:

w 2011 r.: .

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Uroczystości krajowe 22 139 150,00
Uroczystości za granicą 7 89 500,00
Budowa/renowacja pomników 1 50 000,00
Organizacja konferencji 1 9 000,00
Publikacje 52 410 350,00
Organizacja wystaw 6 54 000,00
Przedsięwzięcia filmowe 8 292 025,24
Rekonstrukcje historyczne 2 12 000,00
Konkursy 2 10 000,00
Zjazdy okolicznościowe 1 5 000,00
Marsze 1 14 000,00
ogółem: 103 1 085 025,24

w 2010 r.: .

Rodzaj zadania publicznego Ilość dotowanych przedsięwzięć Ogólna kwota (w zł)
Uroczystości krajowe 23 129 840
Uroczystości za granicą 9 175 893,42
Budowa/renowacja pomników 8 168 319,87
Wykonanie tablic 2 8 000
Organizacja konferencji 4 26 850
Publikacje 45 335 847
Organizacja wystaw 4 65 550
Przedsięwzięcia filmowe 6 203 393,51
Rajdy upamiętniające 6 23 000
Sztandary 2 11 000
Rekonstrukcje historyczne 3 19 900
Konkursy 3 14 850
Zjazdy okolicznościowe 3 13 000
Medale 2 4 300
ogółem: 120 1 199 743,80

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennegozmienione zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2011 r.
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Inne podmioty: