Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na 2011 rok

OTWARTY KONKURS OFERT na 2011 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2011 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

 1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.
 3. Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 800 000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego - także inne podmioty.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieo kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoo finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
 5. Dotacja nie będzie przyznawana na: spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek; wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji; wycieczki; koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich; koszty współczesnych pochówków i nagrobków; założenie, prowadzenie i obsługę serwisów internetowych; wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.; koszty nadzoru organizacyjnego.
 6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.
 8. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 9. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:
  1. wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - składany oddzielnie do każdej oferty i aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym i wystawiony najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który składana jest oferta;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.
 10. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewystępując o dotację załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.
 11. Inne podmioty występując o dotację załączają:
  1. wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli - składane oddzielenie do każdej oferty i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wystawione najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który, składana jest oferta;
  2. sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok;
  3. wymagany przepisami prawa statut lub regulamin;
  4. sprawozdanie finansowe lub zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument obejmujący informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.
 12. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają deklarację o zamiarze wykonania zadania w ramach odpłatnej albo nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 13. Podmiot składający ofertę dotyczącą:
  1. publikacji, dołącza maszynopis pracy;
  2. periodyku, dołącza ostanie trzy numery wydanego wcześniej czasopisma i projekty zawartości numerów przygotowywanych do wydania, które mają być objęte wnioskowaną dotacją;
  3. filmu, wystawy, medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: scenariusz filmu, scenariusz/projekt wystawy, projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pisemną zgodą dysponenta terenu.
 14. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2011.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

 1. do 7 lutego 2011 r.;
 2. do 21 marca 2011 r.;
 3. do 9 maja 2011 r.;
 4. do 27 czerwca 2011 r.;
 5. do 10 sierpnia 2011 r.;
 6. do 26 września 2011 r.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. O ile data realizacji zadania lub dostępne środki na to pozwalają, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.
 3. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu lub po wyczerpaniu dostępnych środków.
 5. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;
  2. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
  3. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
  4. oferta złożona na etap konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;
  5. oferta złożona po zakończeniu konkursu;
  6. oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
  7. oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, Wydziale Współpracy ze Stowarzyszeniami, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04, 661 82 17; e-mail:dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu:www.udskior.gov.pl

I n f o r m a c j a 
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach 
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

w 2010 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość
dotowanych
przedsięwzięć
Ogólna
kwota
(w zł)
Uroczystości krajowe 23 129 840
Uroczystości za granicą 9 175 893,42
Budowa/renowacja pomników 8 168 319,87
Wykonanie tablic 2 8 000
Organizacja konferencji 4 26 850
Publikacje 45 335 847
Organizacja wystaw 4 65 550
Przedsięwzięcia filmowe 6 203 393,51
Rajdy upamiętniające 6 23 000
Sztandary 2 11 000
Rekonstrukcje historyczne 3 19 900
Konkursy 3 14 850
Zjazdy okolicznościowe 3 13 000
Medale 2 4 300
Ogółem 120 1 199 743,80 zł

w 2009 r.:

Rodzaj zadania publicznego Ilość
dotowanych
przedsięwzięć
Ogólna
kwota
(w zł)
Uroczystości krajowe 15 98 724
Uroczystości za granicą 5 48 500
Budowa/renowacja pomników 3 19 000
Wykonanie tablic 1 5 300
Organizacja konferencji 3 13 500
Publikacje 36 230 342,42
Organizacja wystaw 3 22 000
Przedsięwzięcia filmowe 2 9 000
Strony internetowe 1 2 500
Rajdy upamiętniające 5 22 900
Marsze 2 22 000
Rekonstrukcje historyczne 7 54 500
Konkursy 2 10 000
Zjazdy okolicznościowe 5 34 000
Ogółem 90 592 266,42 zł

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Inne podmioty: