Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Grecja

Republika Grecka, 10,6 mln. mieszkańców, członek NATO i Unii Europejskiej

Greckie prawo kombatanckie zostało uregulowane w kilku ustawach przyjętych w latach 1949-1980 (ND 1324/1949, ND 4089/1960, ND 1044/71, ND 104/80). Ustawy te określiły szczególny status:

  • weteranów, to jest żołnierzy regularnych sił zbrojnych, którzy brali udział w działaniach wojennych (w tym inwalidów wojennych);
  • weteranów Ruchu Oporu.

W 1983 roku dotychczasowe regulacje prawne w sposób istotny uzupełnił dekret Prezydenta Republiki (PD 379/1983). Zrównał on w prawach osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie działalności w Ruchu Oporu z inwalidami wojennymi formacji regularnych.

Organem sprawującym opiekę nad weteranami jest w Grecji Departament Weteranów Ministerstwa Obrony Narodowej. Do jego kompetencji należy m.in. zaliczanie osób ubiegających się o przyznanie specjalnego statusu do określonej przepisami kategorii uprawnionych.

Greccy weterani wojsk regularnych i inwalidzi wojenni mają prawo do: pierwszeństwa w uzyskaniu zgody na sprzedaż wyrobów tytoniowych, bezpłatnego korzystania z punktów sprzedaży (kiosków) w budynkach administracji publicznej oraz ułatwień w poszukiwaniu pracy i w zatrudnianiu. Tym ostatnim przywilejem objęte są także dzieci uprawnionych.

W zakresie opieki zdrowotnej weterani i inwalidzi wojenni zwolnieni są z opłat za: coroczną 20-to dniową terapię wodną i tlenową, specjalistyczną pomoc dla niepełnosprawnych oraz sprzęt ortopedyczny. Ponadto osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mogą także bezpłatnie korzystać z opieki w szpitalach publicznych.

Wspomniane uprawnienia uzupełniają zniżki w opłatach za przejazdy środkami transportu publicznego i zwolnienia inwalidów z opłat celnych za sprowadzony z zagranicy przystosowany dla niepełnosprawnych samochód.

Natomiast uczestnikom Ruchu Oporu, za wyjątkiem osób, które zostały uznane za inwalidów wojennych, przysługują jedynie przywileje o charakterze honorowym.

W Grecji działa blisko 140 stowarzyszeń weteranów wojny, zrzeszonych w Generalnej Konfederacji Inwalidów i Ofiar Wojen Greckich. Konfederacja jest finansowo samodzielna i utrzymuje się z odpisów z dochodów członków stowarzyszeń, pod względem organizacyjno-nadzorczym podlega jednak Ministerstwu Obrony Narodowej. Zajmuje się sprawami socjalnymi i reprezentowaniem środowisk kombatanckich wobec Ministerstwa.

 

Stan na 2003 r.