Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Regulamin

R e g u l a m i n

przyznawania patronatów przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz udziału Szefa Urzędu w komitetach honorowych

 

1. ZASADY OGÓLNE

1) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Szef Urzędu) obejmuje patronatem wyłącznie przedsięwzięcia lub wchodzi w skład komitetów honorowych wyłącznie przedsięwzięć, których organizatorami lub współorganizatorami są uczestnicy walk o niepodległość i suwerenność Polski 1939-1989 bądź ofiary represji 1939-1989, albo organizowanych na rzecz wyżej wymienionej kategorii osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Szef Urzędu może objąć patronatem wyżej wymienione przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym lub wejść w skład komitetów honorowych przedsięwzięć o charakterze niekomercyjnym, które odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym
i organizacyjnym oraz:

a/  upamiętniają walki o niepodległość Polski i martyrologię obywateli polskich lub

b/ służą doskonaleniu systemu opieki socjalnej i zdrowotnej nad kombatantami
 i ofiarami represji.

3) Patronat przedsięwzięć cyklicznych jest przyznawany odrębnie na każdą ich edycję.

 

2. SKŁADANIE WNIOSKÓW

1) Z wnioskiem o przyznanie patronatu lub wejście w skład komitetu honorowego występuje organizator realizujący przedsięwzięcie.

2) Wniosek o przyjęcie patronatu/wejście w skład komitetu powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

3) Wniosek powinien zawierać szczegółową informację na temat podmiotu realizującego przedsięwzięcie, charakteru przedsięwzięcia i jego uczestników oraz planowanego jego przebiegu. Wniosek winien zawierać również informację na temat podmiotów, do których także zwrócono się o przyjęcie patronatu honorowego lub wejście w skład komitetu honorowego.

4) W trakcie rozpatrywania wniosku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do organizatora z prośbą o dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat planowanego przedsięwzięcia.

 

3. PRZYZNANIE PATRONATU I UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

1) Odpowiedź o przyjęciu patronatu lub wejściu w skład komitetu honorowego udzielana jest pisemnie przez upoważnionego pracownika. Odmowa przyjęcia patronatu lub wejścia w skład komitetu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

2) W przypadku przyznania patronatu lub zgody na wejście w skład komitetu honorowego organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o tym fakcie wraz z logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także do przedstawienia do akceptacji projektu zaproszenia.

3) W przypadku braku umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o przyznaniu patronatu lub wyrażeniu zgody na wejście w skład komitetu honorowego wraz z logo Urzędu, albo nie przedstawienia do akceptacji projektu zaproszenia, uznaje się, że patronat nie został przyznany albo zgoda na wejście w skład komitetu honorowego nie została wyrażona w związku z niespełnieniem wymogów nałożonych niniejszym regulaminem.

4) Przyznany patronat lub wejście w skład komitetu honorowego mają wyłącznie honorowy charakter i nie oznaczają deklaracji wsparcia finansowego oraz organizacyjnego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
a także udziału Szefa Urzędu lub innego przedstawiciela Urzędu w przedsięwzięciu.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu może odebrać przyznany wcześniej patronat lub zrezygnować z udziału w komitecie honorowym. O podjętej decyzji, która nie wymaga uzasadnienia, organizator jest niezwłocznie informowany listownie.

6) Decyzja Szefa Urzędu o odebraniu patronatu lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do wycofania z materiałów informacyjno-promocyjnych i zaproszeń wiadomości o patronacie lub wejściu w skład komitetu honorowego oraz usunięcia z nich logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.