Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Prawo kombatantów za granicą

Poszczególne państwa kształtują swoje prawo kombatanckie w zależności od własnych – często niepowtarzalnych – doświadczeń dziejowych, potrzeb środowisk kombatanckich i możliwości finansowych budżetu. Często prawo to określają liczne ustawy i przepisy, których pełne rozpoznanie i interpretacja stwarza niekiedy znaczne trudności, nie tylko ze względu na bariery językowe. Prezentowany materiał zawiera zatem jedynie podstawowe informacje na temat prawa kombatanckiego za granicą. Oddaje on jednak specyfikę rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyjętych w innych krajach, co stwarza możliwość porównań z prawem kombatanckim przyjętym w Polsce.

Ankieta dotycząca praw kombatantów za granicą