Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Jakie są uprawnienia polskich kombatantów mieszkających za granicą?

Z uprawnień kombatanckich wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać również Polacy zamieszkali za granicą, którzy posiadają obecnie obywatelstwo polskie lub posiadali je w okresie prowadzonej działalności kombatanckiej lub doznawanych represji.

Świadczenia stałe
Polskim kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym polskie świadczenia (emeryturę, rentę, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne) przysługuje dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, łącznie 406,02 zł miesięcznie.

Kobiety po ukończeniu 55 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia, nie pobierający polskich świadczeń emerytalno-rentowych, mają prawo do samoistnego świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, wypłacanego wraz z ryczałtem energetycznym i dodatkiem kompensacyjnym, łącznie 406,02 zł miesięcznie. Wnioski o przyznanie tego świadczenia należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poniższy adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 36 74, +48 (22) 569 36 04

Wdowy i wdowcy pozostali po kombatantach i osobach represjonowanych, pobierający polskie świadczenia emerytalno-rentowe bądź analogiczne świadczenia przyznane w kraju należącym do Unii Europejskiej, posiadają prawo do ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego (łącznie 197,80 zł) oraz do zniżek komunikacyjnych.

Opisane powyżej świadczenia stałe mogą być wypłacane wyłącznie w Polsce na rachunek bankowy świadczeniobiorcy upoważnionej przez niego osobie.

Emerytury
Uzyskanie uprawnień kombatanckich nie jest równoznaczne z prawem do polskiej emerytury. Kombatantom i osobom represjonowanym dolicza się jednak do wypracowanych w Polsce lat pracy okresy zaliczone do uprawnień kombatanckich, co może stanowić podstawę do ubiegania się o polską emeryturę wojskową lub emeryturę przyznawaną na zasadach ogólnych (cywilną).
Formalności w tej sprawie prowadzą odpowiednio:

Wojskowe Biuro Emerytalne
ul. Złota 5
00-909 Warszawa

oraz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 36 74, +48 (22) 569 36 04

Świadczenia specjalne:
Pomoc pieniężna ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu
Renty specjalne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów
Świadczenia specjalne dla kombatantów zamieszkałych na terenie byłego ZSRR