Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Węgry

Republika Węgier, 10 mln. mieszkańców, członek NATO i Unii Europejskiej

Podstawowym aktem regulującym uprawnienia węgierskich kombatantów jest ustawa z 6 kwietnia 1994 roku w sprawie opieki powojennej określająca specjalny status wojskowych i cywilów, którzy polegli lub doznali uszczerbku na zdrowiu w trakcie I i II wojny światowej oraz osób będących na ich utrzymaniu. Do beneficjentów ustawy należą:

  • żołnierze, także zawodowi, zmobilizowani przed 31 marca 1945 r.;
  • cywilni pracownicy wojska i osoby pracujące na rzecz sił zbrojnych;
  • jeńcy wojenni, w tym osoby nie pełniące służby wojskowej;
  • osoby cywilne skierowane do obiektów więziennych

Ustawa nie różnicuje osób w zależności od tego po której stronie walczyły w trakcie II wojny światowej. Na jej podstawie specjalne uprawnienia inwalidzkie nabywają zatem także żołnierze węgierscy, którzy walczyli wówczas w sojuszu z Niemcami.

Drugim aktem prawnym ustanawiającym uprawnienia kombatanckie jest rozporządzenie rządowe z 27 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia dodatku za zasługi dla narodu, nadające stałe świadczenia pieniężne:

  • członkom antyfaszystowskiego ruchu oporu 1939 - 1945 r.,
  • powstańcom 1956 r.,
  • represjonowanym za sprzyjanie ideom powstania 1956 r.

Głównym organem, w którego gestii znajdują się sprawy kombatanckie, jest resort obrony (Honvédelmi Minisztérium). Opiekę nad kombatantami sprawują również władze samorządowe, które mogą nadawać kombatantom własne przywileje.

Inwalidom wojennym, nie posiadającym dochodów własnych, przysługują renty specjalne, natomiast pozostałym wypłaca się dodatki do emerytur w wysokości uzależnionej od kategorii zaszeregowania poszkodowanego. Kontuzjowani żołnierze mają prawo do ulg w staraniach o licencję przedsiębiorcy i przy zakupie samochodu, a także są zwolnieni z opłat za: prowadzenie straganu na targu, przejazdy transportem publicznym, opłaty telewizyjne oraz pobyty w państwowych i samorządowych domach opieki. Inwalidzi otrzymują również dodatki pielęgnacyjne i mają prawo do zwolnień z opłat za podstawowe leczenie medyczne, hospitalizację i sprzęt leczniczy.

Wdowy, wdowcy, rodzice, dziadkowie i dzieci pozostali po poległych żołnierzach lub zmarłych inwalidach wojennych mają prawo do rent specjalnych lub dodatków do emerytur

Kombatanci i ofiary represji, korzystający z uprawnień wynikających z rozporządzenia z 1995 r., mają wypłacane dodatki do emerytur pod warunkiem, że nie osiągają dochodów wyższych niż 60 tys. forintów miesięcznie (dane z 2001 r.). Na takich samych warunkach świadczenia przysługują osobom pozostałym po członkach ruchu oporu, powstańcach 1956 roku i osobach represjonowanych.

Na Węgrzech działają m.in.: Węgierska Federacja Bojowników Ruchu Oporu i Antyfaszystów (Magyar Ellenállók es Antifasiszták Szővetsége, 7 tys. członków), Ochotniczy Pułk Budy (Budai Önkénetes Ezred, 400 członków) i Komitet Prześladowanych przez Nazizm (Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága, 1,5 tys. członków). Ogólnowojskowy charakter ma Narodowy Związek Bratnich Stowarzyszeń (Bajatársi Egyesületek Országos Szövetsége, 10 tys. członków).

 

Stan na 2005 r.