Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 od 1991 roku mają uprawnienia kombatanckie

W przededniu 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Tomasza Cylki pt. „Ta rocznica dzieli”. W tekście dziennikarz dowodzi, że przed 10 laty obiecano uczestnikom wydarzeń czerwcowych pełne uprawnienia kombatanckie i do dzisiaj tej obietnicy nie spełniono. Tymczasem już wówczas od 15 lat obowiązywała ustawa, w myśl  której te uprawnienia mieli. Autor artykułu – mamy nadzieję, że nieświadomie – wprowadził opinię publiczną w błąd.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206 z późn. zm.) za działalność równorzędną z działalnością kombatancką uznaje się czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 r., który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu.

Od początku obowiązywania ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (1 stycznia 1991 r.) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wcześniej Kierownik Urzędu) przyznał uprawnienia kombatanckie 201 uczestnikom zbrojnego wystąpienia o wolność i niepodległość w Poznaniu w czerwcu 1956 r.

W myśl ustawy mają oni prawo – tak, jak wszyscy kombatanci walczący o niepodległość - do:

a)  dodatków pieniężnych otrzymywanych co miesiąc:

 • dodatek kombatancki - 208,67 zł
 • ryczałt energetyczny - 166,05 zł
 • dodatek kompensacyjny - 31,30 zł;.

b)  korzystania z ulg taryfowych

 • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
 • 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach: 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych,
 • autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.

b)  korzystania z pierwszeństwa do:

 • środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
 • uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej
 • opieki zdrowotnej.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w czasie jej obowiązywania:

 • po 17 ofiarach Poznańskiego Czerwca 1956  zadośćuczynienie otrzymało 29 osób - członków rodzin na łączną kwotę: 1.450.000 zł;

Ponadto uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 mogą ubiegać się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.