Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Powołanie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z reprezentującym Prezydenta RP Andrzeja Dudę ministrem Wojciechem Kolarskim wręczyli, pierwszy raz w historii w Belwederze, nominacje do nowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład weszło 15 przedstawicieli środowisk kombatanckich i represjonowanych.

Przed uroczystością w asyście honorowej Wojska Polskiego złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym w Belwederze wręczono nominacje do Rady Kombatanckiej, w skład której zostali powołani:

mjr Eugenia Maria Cegielska - Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Kordian Borejko - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

płk Marian Kazubski - Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej

ppłk Waldemar Kruszyński - Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska - reprezentująca środowiska emigracyjne

płk Zygmunt Łabędzki - Prezes Zarządu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Bogusław Nizieński - Żołnierz Armii Krajowej, polski prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego

kpt. Jerzy Pruszyński - Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

Stanisław Zalewski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

mjr Jadwiga Obrembalska - Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

płk dr inż. Zbigniew Zaborowski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich

płk dr hab. Ryszard Sobierajski - Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ppłk Zbigniew Galperyn - Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

prof. Wojciech Wolski - Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów

mjr Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

To, że uroczystość wręczenia nominacji do Rady Kombatanckiej odbywa się w Belwederze to dowód na to, jak ogromną wagę Prezydent przywiązuje do współpracy ze środowiskami kombatanckimi i jak je ceni. Państwa rola jest nie tylko doradcza i opiniodawcza, ale Państwo są wzorem zaangażowania dla tych, którzy pełnią służbę publiczną - powiedział minister Wojciech Kolarski składając gratulacje w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Marszałek Józef Piłsudski, który miał siedzibę w Belwederze, uczył, że pracę dla Rzeczpospolitej zawsze trzeba traktować w kategorii służby. Służby Polsce i służby drugiemu człowiekowi. Myślę, że tak też Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych swoją misję pojmuje i wypełnia. To Państwo nauczyli nas jak najpiękniej kochać ojczyznę i jak kochać drugiego człowieka, współobywatela. Dlatego pracownicy Urzędu starają się wytworzyć taką atmosferę i tak Wam służyć, aby być głosem Waszego środowiska w strukturach administracji publicznej – mówił podczas inauguracji Rady p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych. Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

Galeria zdjęć