Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na wyprodukowanie filmu dokumentalnego o Januszu Krupskim

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYPRODUKOWANIE FILMU DOKUMENTALNEGO 
O JANUSZU KRUPSKIM

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2011 rok na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaj zadania.

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego poświęconego postaci Janusza Krupskiego (1951-2010), w PRL działacza niepodległościowego, uczestnika antykomunistycznej opozycji, inicjatora i współtwórcy niezależnego ruchu wydawniczego, a po 1989 roku wydawcy i głęboko zaangażowanego w służbę publiczną urzędnika państwowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Film powinien pokazać postać Janusza Krupskiego jako historyka i uczestnika historycznych wydarzeń, zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej na tle najnowszych dziejów Rzeczypospolitej.

Czas trwania filmu ok. 60 minut. Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: do 120 000 złotych.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarzadzeniu Kierownika Urzędu z 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji filmu.
 4. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 5. Podmiot składający ofertę dotyczącą filmu załącza scenariusz filmu, opis organizacji produkcji, kosztorys.
 6. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do:
  1. wydłużenia terminu składania ofert;
  2. udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
  .
 7. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem termiu składania ofert;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.
 8. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewystępując o dotację załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.
 9. Inne podmioty występując o dotację załączają:
  1. aktualny wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone;
  3. wymagany przepisami prawa statut lub regulamin;
  4. : sprawozdanie finansowe albo zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument zawierajacy informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz zawierający dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Oferent winien załączyć do oferty list intencyjny nadawcy telewizyjnego o gotowości emisji wyprodukowanego filmu na jego antenie.
 2. Film winien być wyprodukowany w technice cyfrowej, polskiej wersji językowej, zaś do obowiązków wykonawcy zadania będzie należało dostarczenie do Urzędu 50 kopii DVD wyprodukowanego filmu.
 3. Film winien być przekazany do Urzędu w celu kolaudacji najpóźniej do dnia 10 grudnia 2011 roku.
 4. Zakończenie produkcji i przekazanie gotowego filmu do Urzędu musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia 2011 roku.
 2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert - film o Januszu Krupskim" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 14 dni od dnia terminu składania ofert.
 2. Urząd może wezwać oferenta do:
  1. uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu;
  2. aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.
 3. Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się w dyspozycji Urzędu.
 4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem; oceną realizacji zleconych oferentowi zadań w latach ubiegłych; a także gwarantowaniem przezeń optymalnej realizacji zadania ze względu na jego dotychczasową działalność oraz innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub bez zachowania formy zgodnej z właściwym wzorem oferty stanowiącej załącznik do Zarządzenia Kierownika Urzędu w sprawie zasad przyznawania... zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
  2. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu.
 6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Informuje się, iż w latach 2010 - 2011 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zrealizował 7 zadań publicznych z rodzaju przedsięwzięcia filmowe, na co wydatkował kwotę 233 393,51 zł.

Dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (22) 661-84-93; 661-87-04lub ze strony internetowej Urzędu:www.udskior.gov.pl

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Inne podmioty: