Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na wyprodukowanie filmu dokumentalnego dotyczącego Piaśnicy jako miejsca martyrologii

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYPRODUKOWANIE FILMU DOKUMENTALNEGO DOTYCZĄCEGO 
PIAŚNICY JAKO MIEJSCA MARTYROLOGII

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2011 rok na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert.

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego dotyczącego Piaśnicy jako miejsca martyrologii narodowej, w którym w 1939 r. Niemcy rozstrzelali i pochowali w masowych grobach przedstawicieli elity intelektualnej Pomorza (tysiące Polaków, w tym Kaszubów), osoby narodowości polskiej sprowadzone z głębi Rzeszy oraz osoby nieuleczalnie chore, głównie narodowości niemieckiej, przewiezione ze szpitali psychiatrycznych Pomorza Zachodniego. Film powinien wykorzystać najnowszy stan badań na ten temat, przedstawiony na tle historycznym.

Czas trwania filmu ok. 40 minut. Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: do 100 000 złotych.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego - także inne podmioty.
 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji filmu.
 4. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację
 5. Podmiot składający ofertę dotyczącą filmu załącza scenariusz filmu, opis organizacji produkcji, kosztorys
 6. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do:
  1. wydłużenia terminu składania ofert;
  2. udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
  .
 7. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:
  1. wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej oferty i aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym i wystawiony najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który składana jest oferta;
  2. aktualny statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.
 8. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciewystępując o dotację załączają:
  1. zaświadczenie o osobowości prawnej;
  2. upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.
 9. Inne podmioty występując o dotację załączają:
  1. wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli – składane oddzielenie do każdej oferty i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wystawione najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który, składana jest oferta;
  2. sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone;
  3. wymagany przepisami prawa statut lub regulamin;
  4. sprawozdanie finansowe lub zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument obejmujący informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Oferent winien załączyć do oferty list intencyjny nadawcy telewizyjnego o gotowości emisji wyprodukowanego filmu na jego antenie.
 2. Film winien być wyprodukowany w technice cyfrowej, polskiej wersji językowej, zaś do obowiązków wykonawcy zadania będzie należało dostarczenie do Urzędu 50 kopii DVD wyprodukowanego filmu.
 3. Film winien być przekazany do Urzędu w celu kolaudacji najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku.
 4. Zakończenie produkcji i przekazanie gotowego filmu do Urzędu musi nastąpić najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2011 r.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa 31 marca 2011 roku.
 2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert - Piaśnica" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 14 dni od dnia terminu składania ofert.
 2. Urząd może wezwać oferenta do:
  1. uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu;
  2. aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.
 3. Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się w dyspozycji Urzędu.
 4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem; oceną realizacji zleconych oferentowi zadań w latach ubiegłych; a także gwarantowaniem przezeń optymalnej realizacji zadania ze względu na jego dotychczasową działalność oraz innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Odrzuceniu podlega:
  1. pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub bez zachowania formy zgodnej z właściwym wzorem oferty stanowiącej załącznik do Zarządzenia Kierownika Urzędu w sprawie zasad przyznawania... zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
  2. oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;
 6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Informuje się, iż w 2010 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zrealizował 6 zadań publicznych z rodzaju przedsięwzięcia filmowe, na co wydatkował kwotę 203 393,51 zł.

>Dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (22) 661-84-95; 661-82-17lub ze strony internetowej Urzędu:www.udskior.gov.pl

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego ;
 2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Inne podmioty: