Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych w 2013 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczychw 2013 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2013 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I.  Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem periodyków).

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 60 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszenia.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Dotacja nie będzie przyznawana na: część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług; spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); wynagrodzenia z tytułów umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji.

6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

8. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

9. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut.

10. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych

11. Inne podmioty występując o dotację załączają aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli – składane oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta.

12. Podmiot składający ofertę dołącza maszynopis pracy.

13. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2013.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 23 września 2013 r.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów, tj. na każdej stronie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

3. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

6. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;

b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta złożona w terminie niepozwalającym na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e) oferta złożona po zakończeniu konkursu;

f) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia;

g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Kierownika Urzędu, Wydział Dotacji Studiów i Analiz, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04, 661 84 93; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl

I n f o r m a c j a

o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

  • w 2012 r.:

 

Rodzaj zadania publicznego

Ilość dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Publikacje  

                                41

                      547 889,00

ogółem:

                                41

                      547 889,00

 

  • w 2013 r.:

 

Rodzaj zadania publicznego

Ilość dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Publikacje

24

191 000,00

ogółem:

24

191 000,00

Pliki do pobrania:

1.      Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci  o ofiarach wojny i okresu powojennego

2.      Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

o        wzór oferty;

o        wzór sprawozdania

3.      Inne podmioty:

o        wzór oferty;

o        wzór sprawozdania