Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na realizację filmów i sporządzenie notacji filmowych w 2014 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 rok na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaj zadania: Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

1. Wyprodukowanie fabularyzowanego filmu dokumentalnego na temat zagranicznej pomocy dla polskich uchodźców wojskowych i cywilnych w latach 1939-1945.
Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: do 100 000 złotych.

2. Wyprodukowanie fabularyzowanego filmu dokumentalnego, prezentującego sylwetki uczestników Powstania Warszawskiego 1944.
Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: do 110 000 złotych.

3. Sporządzenie notacji filmowej z uczestnikami walk o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej.
Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: do 50 000 złotych.

II. Zasady przyznania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich, w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie produkcji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

6. Dotacja nie będzie przyznawana na: część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług; spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji.

7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

8. Podmiot składający ofertę dotyczącą filmu załącza scenariusz filmu, natomiast składający ofertę na notacje filmowe przykładowe biogramy uczestników walk niepodległościowych.

9. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do:

a) wydłużenia terminu składania ofert;
b) udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

10. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualny statut.

11. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;
b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;

12. Inne podmioty występując o dotację załączają aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń woli – składane oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13. Załączniki składane w formie kopii lub odpisu powinny zostać właściwie poświadczone za zgodność z oryginałem tj. na każdej stronie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Film i notacje winny być wyprodukowane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej;

2. Film winien być przekazany do Urzędu w celu kolaudacji najpóźniej do dnia 31 października 2014 roku;

3. Zakończenie produkcji oraz przekazanie gotowego filmu i notacji do Urzędu musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r.

4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 roku.

2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert – film/notacje" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 30 dni od dnia terminu składania ofert.

2. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

3. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;
b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;
c) oferta niespełniająca wymogów formalnych;
d) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia;
e) oferta złożona po zakończeniu konkursu;
f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Informuje się, iż w 2013 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zrealizował 10 zadań publicznych z rodzaju przedsięwzięcia filmowe i notacje filmowe, na co wydatkował kwotę 366 000 zł.

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie produkcji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Kierownika Urzędu, Wydziale Dotacji Studiów i Analiz, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04, 661 84 93; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl


Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie produkcji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) wzór oferty;
b) wzór sprawozdania

3. Inne podmioty:

a) wzór oferty;
b) wzór sprawozdania