Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – zapewnienia opieki kombatantom i innym osobom uprawnionym

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTNA POWIERZENIE LUB WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH – ZAPEWNIENIA OPIEKI KOMBATANTOM I INNYM OSOBOM UPRAWNIONYM

  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2013 rok na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego - zapewnienie opieki kombatantom
i innym osobom uprawnionym.

I. Rodzaj zadań objętych konkursem ofert:

ZADANIE NR 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego,

ZADANIE NR 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań w 2013 r. wynosi: 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 

W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, oraz pokrycie innych, bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:

a) spłatę zaległych zobowiązań,
b) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon),
c) tworzenie nowych podmiotów, koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek,
d) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,
e) premie i nagrody,
f) koszty zakupu nieruchomości,
g) wycieczki, koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji,
h) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich,
i) koszty współczesnych pochówków i nagrobków,
j) założenie, prowadzenie i obsługę serwisów internetowych,
k) druk własnych periodyków i biuletynów,
l) koszty nadzoru organizacyjnego.

4. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2013.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będą umowy zawarte między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się termin składania ofert do 29 lipca 2013 r.

2. Oferta, z dopiskiem "ZADANIA OPIEKUŃCZE 1" lub „ZADANIA OPIEKUŃCZE 2”, winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

3. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującym w dniu składania oferty wzorem.

4. Do oferty należy dołączyć kosztorys realizacji zadania oraz informacje o planowanym sposobie realizacji zadania.

5. Organizacje pozarządowe występując o dotację załączają:

a) wyciąg lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, i wystawiony najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu konkursowego, w którym składana jest oferta;
b) aktualny statut lub regulamin;
c) sprawozdanie merytoryczne lub sprawozdanie z działalności za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone;
d) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok lub za ostatni okres, za który powinno zostać sporządzone.

6. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej,
b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta - inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych,
c) oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.

7. Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli - składane oddzielenie do każdej oferty i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wystawione najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który, składana jest oferta,
b) sprawozdanie opisowe dotyczące działalności za poprzedni rok,
c)  wymagany przepisami prawa statut lub regulamin,
d) sprawozdanie finansowe lub zależnie od rodzaju oferenta inny wymagany przepisami dokument obejmujący informację o składnikach majątku i źródłach jego finansowania oraz dane o osiągniętych przychodach i kosztach ich uzyskania.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w którym oferta została złożona.

2. Urząd może wezwać oferenta do:

a) uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub zawierającej oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami; oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu w aktualnym terminie Otwartego Konkursu Ofert;
b) aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

3. W uzasadnionych przypadkach Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się w dyspozycji Urzędu.

4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania zaproponowanego do realizacji w ofercie z odpowiednim zadaniem określonym w ogłoszeniu oraz stopniem realizacji celu tego zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25);
b) oferta złożona przez podmiot nieuprawniony;
c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i niepodlegająca uzupełnieniu;
d) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wyznaczonym terminie;
e) oferta złożona po terminie;
f) oferta obejmująca więcej niż jedno zadanie;
g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej.

6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinecie Kierownika Urzędu, Wydziale Spraw Zdrowotnych i Socjalnych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel.(22) 661-89-74; e-mail: opieka@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: http://www.udskior.gov.pl

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym

2. Wzór oferty

3. Wzór sprawozdania