Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Filmów i Sporządzenie Notacji Filmowych w 2016 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2016 rok na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.

I. Rodzaj zadania: Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

1. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 1 000 000 złotych.

II. Zasady przyznania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich, w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadania wymienionego w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

6. Dotacja nie będzie przyznawana na: część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług; spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon); wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych; koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji; zadanie już zrealizowane.

7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

8. Podmiot składający ofertę dotyczącą realizacji filmu załącza scenariusz filmu, natomiast składający ofertę na realizację notacji filmowych przykładowe biogramy uczestników walk niepodległościowych.

9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do:

a) wydłużenia terminu składania ofert;

b) udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

10. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut.

11. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub
w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

12. Inne podmioty występując o dotację załączają aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli – składane oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta.

13. Załączniki składane w formie kopii lub odpisu powinny zostać właściwie poświadczone za zgodność z oryginałem tj. na każdej stronie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Film i notacje winny być wyprodukowane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej;

2. Zakończenie realizacji oraz przekazanie gotowego filmu i notacji do Urzędu musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r.;

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 16 maja 2016 roku.

2. Oferta z dopiskiem "Konkurs ofert – film/notacje" winna być dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana pocztą w terminie określonym warunkami konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu).

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w terminie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.

3. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

b) oferta niespełniająca wymogów formalnych, w tym określonych
w niniejszym ogłoszeniu,  i nie uzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

c) oferta złożona po terminie składania ofert;

d) oferta dotycząca zadania przewidzianego do realizacji przed upływem terminu rozpoznania oferty przez Szefa Urzędu przewidzianego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;

e) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej;

g) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu niegwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Informuje się, iż w 2015 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zrealizował 4 zadania publiczne z rodzaju przedsięwzięcia filmowe i notacje filmowe, na co wydatkował kwotę 135 267 zł.

Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Szefa Urzędu, Wydział do Spraw Dotacji, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji filmów i notacji filmowych związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3. Inne podmioty: