Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na Powierzenie lub Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Zapewnienia Opieki Kombatantom i Innym Osobom Uprawnionym

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 rok na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego - zapewnienie opieki kombatantom i innym osobom uprawnionym.

I. Rodzaj zadań objętych konkursem ofert:

ZADANIE NR 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego,

ZADANIE NR 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań w 2014 r. wynosi odpowiednio: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, oraz pokrycie innych, bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:

1. spłatę zaległych zobowiązań,

2. bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania(np. czynsz, energia elektryczna, telefon),

3. tworzenie nowych podmiotów, koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek,

4. wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,

5. premie i nagrody,

6. koszty zakupu nieruchomości oraz środków trwałych,

7. wycieczki, koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji,

8. koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich,

9. koszty współczesnych pochówków i nagrobków,

10. założenie, prowadzenie i obsługę serwisów internetowych,

11. druk własnych periodyków i biuletynów,

12. koszty nadzoru organizacyjnego.

4. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2014.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będą umowy zawarte między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.


IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się termin składania ofert do 6 czerwca 2014 roku.

2. Oferta, z dopiskiem "ZADANIA OPIEKUŃCZE 1" lub „ZADANIA OPIEKUŃCZE 2”, winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data bezpośredniego złożenia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).

3. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującym w dniu składania oferty wzorem.

4. Organizacje pozarządowe występując o dotację załączają:

a) wyciąg lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, i wystawiony najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu konkursowego, w którym składana jest oferta;

b) aktualny statut lub regulamin;

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej,

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta - inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych,

c) oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych (otrzymanych w formie dotacji celowych) w roku ubiegłym.

6. Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) wyciąg, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli - składane oddzielenie do każdej oferty i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wystawione najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu określonego w etapie, na który, składana jest oferta,

b) wymagany przepisami prawa statut lub regulamin,

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w którym oferta została złożona.

2. Urząd może wezwać oferenta do:

a) uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub zawierającej oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami; oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu w aktualnym terminie Otwartego Konkursu Ofert;

b) aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

3. W uzasadnionych przypadkach Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się w dyspozycji Urzędu.

4. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania zaproponowanego do realizacji w ofercie z odpowiednim zadaniem określonym w ogłoszeniu oraz stopniem realizacji celu tego zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.;

b) oferta złożona przez podmiot nieuprawniony;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wyznaczonym terminie;

e) oferta złożona po terminie;

f) oferta obejmująca więcej niż jedno zadanie;

g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej.

6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinecie Kierownika Urzędu, Wydziale Spraw Zdrowotnych i Socjalnych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel.(22) 661-89-74; e-mail: opieka@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: http://www.udskior.gov.pl

Załączniki do zarządzenia