Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na Działalność Opiekuńczą na 2015 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 rok na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego - zapewnienie opieki kombatantom i innym osobom uprawnionym.

I. Rodzaj zadań objętych konkursem ofert:

ZADANIE NR 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego,

ZADANIE NR 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań w 2015 r. wynosi odpowiednio: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, oraz pokrycie innych, bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja w szczególności nie może być przyznana na:

1) spłatę zaległych zobowiązań;

2) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

3) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

4) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

5) koszty zakupu środków trwałych;

6) wycieczki;

7) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

8) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

9) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

10) założenie, prowadzenie i obsługę serwisów internetowych;

11) druk periodyków i biuletynów;

12) koszty nadzoru organizacyjnego;

13) zadanie już zrealizowane;

14) części ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2015.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będą umowy zawarte między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się termin składania ofert do 17 marca 2015 roku.

2. Oferta, z dopiskiem "ZADANIA OPIEKUŃCZE 1" lub „ZADANIA OPIEKUŃCZE 2”, winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data bezpośredniego złożenia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).

3. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującym w dniu składania oferty wzorem.

4. Organizacje pozarządowe występując o dotację załączają:

1) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie
do każdej oferty, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,  wystawiony najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

2) aktualny statut.

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

1) zaświadczenie o osobowości prawnej;

2) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

6. Inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o dppiow występujące o dotację załączają: wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli - składane oddzielenie do każdej oferty i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, wystawione najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w terminie do 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w którym oferta została złożona.

2. Urząd może wezwać oferenta do:

a) aktualizacji kosztorysu;

b) w odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty zawierającej oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, na której brakuje wymaganych podpisów lub do której nie dołączono: wymaganych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów lub dołączono załączniki nieposiadające wymaganych podpisów. Oferta prawidłowo uzupełniona we wskazanym terminie podlega rozpatrzeniu zgodnie z zasadami zawartymi
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;

3. W uzasadnionych przypadkach Urząd może zażądać złożenia w ustalonym terminie uzupełniających informacji, wyjaśnień lub dokumentów, istotnych dla podjęcia decyzji
o przyznaniu dotacji. Niezłożenie w terminie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje rozpatrzenie oferty na podstawie dokumentów i informacji znajdujących się
w dyspozycji Urzędu;

4. Szef Urzędu dokonuje wyboru oferty po jej zaopiniowaniu przez Komisję;

5. Szef Urzędu przy wyborze oferty kieruje się oceną zgodności zadania zaproponowanego do realizacji w ofercie z odpowiednim zadaniem określonym w ogłoszeniu oraz stopniem realizacji celu tego zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o dppiow.

6. Odrzuceniu podlega:

1) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o dppiow, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25);

2) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

3) oferta niespełniająca wymogów formalnych i niepodlegająca uzupełnieniu;

4) oferta niespełniająca innych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i nieuzupełniona w wyznaczonym terminie;

5) oferta złożona po terminie;

6) oferta obejmująca więcej niż jedno zadanie;

7) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane
 w zakresie działalności gospodarczej.

7. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji. 

Załączniki:

Zarządzenie Szefa Urzędu z 9 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji, Wydział Spraw Zdrowotnych i Socjalnych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 89 74; e-mail: zdrowie@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl