Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


I.  Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

3. Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 800 000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego – także inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk  o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

5. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) dodruk książki oraz kolejne wydania książki, jeśli publikacja została wydana w Polsce;

d) koszty wydania periodyków (np. biuletyny itp.);

e) spłatę zaległych zobowiązań;

f) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

g) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

h) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

i) koszty zakupu środków trwałych;

j) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

k) wycieczki;

l) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

ł) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

m) wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp

6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.

7. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

8. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

9. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – składany oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut.

10. Osoby prawne i jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występując o dotację załączają:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej;

b) upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych wydawane przez Kurię Metropolitalną lub w przypadku innego oferenta inne stosowne upoważnienie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

11. Inne podmioty występując o dotację załączają aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedniej ewidencji albo inny dokument/dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i ujawniające zasady składania przezeń oświadczeń woli – składane oddzielnie do każdej oferty, tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i wydane najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta.

12. Podmiot składający ofertę dotyczącą:

a) publikacji, dołącza maszynopis pracy oraz oświadczenie potwierdzające, że jest to pierwsze w Polsce wydanie książki;

b) wystawy, medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt wystawy, projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pisemną zgodą dysponenta terenu;

c) filmu/notacji filmowych, załącza odpowiednio: scenariusz/przykładowe biogramy uczestników walk niepodległościowych;

d) organizacji przedsięwzięć poza granicami kraju, dołącza pozytywną opinię ambasady RP.

13. Kopie wymaganych dokumentów na każdej stronie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

14. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2015.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

IV. Terminy składania ofert

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

1. do 30 stycznia 2015 r.;

2. do 8 maja 2015 r.;

3. do 11 września 2015 r.

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.

3. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

4. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu lub po wyczerpaniu środków finansowych.

6. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. lub dla podmiotów innych niż organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – formy zgodnej z ustalonym wzorem oferty;

b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

d) oferta złożona na termin konkursowy niepozwalający na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania;

e) oferta złożona po zakończeniu konkursu;

f) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia;

g) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

 

Zarządzenie Szefa Urzędu z 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji, Wieloosobowe Stanowisko ds. Dotacji, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl

I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • w 2014 r.:

Rodzaj zadania publicznego

Ilość dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Uroczystości krajowe

19

154 593,00 zł

Uroczystości za granicą

13

2 069 670,46 zł

Medale

2

157 000,00 zł

Publikacje

41

371 571,00 zł

Przedsięwzięcia filmowe

3

235 000,00 zł

Organizacja wystaw

1

20 000,00 zł

Konkursy

3

33 000,00 zł

Marsz

1

20 000,00 zł

Rajd upamiętniający

1

8 000,00 zł

Rekonstrukcja

1

5 000,00 zł

Projekt dokumentacyjny

1

5 000,00 zł

Konferencja

1

4 164,87 zł

ogółem:

87

3 083 000,00 zł

 

  • w 2013 r.:

Rodzaj zadania publicznego

Ilość dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Uroczystości krajowe

13

       87 000,00

Uroczystości za granicą

5

171 000,00

Gry internetowe

1

45 000,00

Publikacje

33

269 350,00

Przedsięwzięcia filmowe

9

361 000,00

Organizacja wystaw

2

10 000,00

Konkursy

2

48 000,00

Marsze

1

17 000,00

Rajdy upamiętniające

2

10 000,00

Projekty dokumentacyjne

1

5 000,00

Tablice

3

12 400,00

ogółem:

72

1 035 750,00

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Szefa Urzędu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) wzór oferty;

b) wzór sprawozdania

3. Inne podmioty:

a) wzór oferty;

b) wzór sprawozdania