Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty Konkurs Ofert Obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino na terenie Republiki Włoskiej z udziałem członków organizacji harcerskich

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

Organizacja udziału grup członków organizacji harcerskich liczących łącznie do 1500 osób w uroczystościach pod Monte Cassino w Republice Włoskiej, które odbędą się w dniach 16-19 maja 2014 r. oraz organizacja w powyższym miejscu innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem pamięci o bitwie pod Monte Cassino i żołnierzach 2. Korpusu Polskiego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 900 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie harcerskie organizacje pozarządowe.

2. Oferent, któremu zostanie przyznana dotacja w najwyższej wysokości, zobowiązany jest do skoordynowania w dniach 16-19 maja 2014 r. na terytorium Republiki Włoskiej udziału w uroczystościach i innych przedsięwzięciach objętych zadaniem pozostałych oferentów, którym przyznano dotacje. Pozostali oferenci zobowiązani zaś są do podporządkowania się w wyżej wymienionym zakresie podmiotowi koordynującemu. Odpowiednie postanowienia zawarte zostaną w umowach z podmiotami, którym przyznano dotacje.

3. Dotacja na realizację zadania publicznego przyznana zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Kierownika Urzędu z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, zmienionym zarządzeniem z dnia 20 marca 2014 r., oraz w niniejszym ogłoszeniu.

4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

5. Podmiot ubiegający się o dotację składa jedną ofertę na zadanie określone w pkt. I niniejszego ogłoszenia.

6. Dotacja nie będzie przyznawana na: transport lotniczy, część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług; spłatę zaległych zobowiązań; bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon), wynagrodzenia z tytułu umów o pracę; koszty zakupu środków trwałych.

7. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami.

8. Terenowe jednostki harcerskich organizacji pozarządowych (oddziały itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

9. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

10. Harcerskie organizacje pozarządowe występując o dotację załączają:

a) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wydany najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który składana jest oferta;

b) aktualny statut;

c) oświadczenie o akceptacji warunku określonego w pkt. II. 2.

11. Załączniki składane w formie kopii lub odpisu powinny zostać właściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, tj. na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania zobowiązań majątkowych.

12. Podmiot składający ofertę załącza: program wyjazdu i udziału w uroczystościach oraz scenariusze i projekty innych planowanych przedsięwzięć.

13. Kierownik Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2014.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

IV. Termin składania ofert

Wyznacza się następujący termin składania ofert: do 11 kwietnia 2014 roku.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kierownik Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

3. Kierownik Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu.

5. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

b) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

c) oferta niespełniająca wymogów formalnych;

d) oferta złożona po zakończeniu konkursu.

6. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Zarządzenie Kierownika Urzędu z 2 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego zmienione zarządzeniem z dnia 20 marca 2014 r., dodatkowe informacje oraz wszystkie niezbędne wzory i formularze dokumentów dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Gabinet Kierownika Urzędu, Wydziale Dotacji Studiów i Analiz, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 87 04, 661 84 93; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl lub ze strony internetowej Urzędu: www.udskior.gov.pl

 

I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,

w 2013 r.:


Rodzaj zadania publicznego

Ilość dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota (w zł)

Uroczystości za granicą

5

171 000,00

Przedsięwzięcia filmowe

9

361 000,00

Organizacja wystaw

2

10 000,00

Rajdy upamiętniające

2

10 000,00

ogółem:

18

   552 000,00

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Kierownika Urzędu z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 grudnia  2013 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

2.    Organizacje pozarządowe

wzór oferty;

wzór sprawozdania