Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Gromadzenie i aktualizacja informacji o organizacjach zrzeszających i skupiających środowisko kombatanckie i ofiary represji w kraju i za granicą

W związku z uaktualnianiem danych na temat działalności stowarzyszeń zrzeszających kombatantów i ofiary represji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Gabinetu Kierownika Urzędu w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informacji wyszczególnionych w załączonej ankiecie.

Liczymy na to, że oprócz danych dla celów czysto ewidencyjnych, otrzymamy także szereg ciekawych informacji obrazujących różnorodność form organizacyjnych i działań stowarzyszeń, wielkie społecznikowskie zaangażowanie ich członków oraz problemy polskich kombatantów i osób represjonowanych w Polsce i za granicą. Ważnym źródłem wiedzy byłyby dla nas kroniki, artykuły i referaty rocznicowe informujące o historii i działalności stowarzyszenia.

Będziemy wdzięczni za spełnienie niniejszej prośby. Nadesłane materiały pragniemy wykorzystać w codziennej pracy Urzędu i na łamach wydawanego przez nas Biuletynu „Kombatant".

Dodatkowe informacje dotyczące ankiety można uzyskać w Wydziale Dotacji, Studiów i Analiz, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (22) 661 89 43, (22) 661 84 93; e-mail: ankieta@udskior.gov.pl

Ankieta do pobrania