Informacje praktyczne

Brazylia

Federacyjna Republika Brazylii, 186 mln. mieszkańców

W Brazylii podstawowe prawa weteranów zostały zapisane w ustawie z 12 września 1967 roku Nr 5315/67, której przepisy potwierdziła i rozszerzyła Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii z 1988 roku. Wspomniane akty prawne nadały specjalny status osobom, które brały bezpośredni udział w operacjach wojskowych i konwojach w czasie II wojny światowej, pełniąc służbę w:

Sprawy kombatanckie pozostają w Brazylii w gestii, odpowiednich dla rodzajów broni, departamentów Ministerstwa Obrony (Ministério da Defesa). Resort wystawia zainteresowanym zaświadczenia o udziale w operacjach wojennych.

Po zakończeniu działań zbrojnych władze brazylijskie umożliwiły inwalidom wojennym kontynuowanie służby w siłach zbrojnych do czasu wypracowania wojskowej emerytury. Do poborów i świadczeń emerytalnych mieli lub mają doliczane dodatki inwalidzkie.

Ponadto brazylijskim kombatantom przysługiwały - po demobilizacji lub zwolnieniu z wojska - preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach państwowych oraz prawo przejścia na pełną emeryturę po 25 latach pracy. Po przejściu na emeryturę osoby, którym przyznano status weterana mają możliwość wyboru między własną wypracowaną emeryturą, a emeryturą państwową w wysokości odpowiadającej uposażeniu podporucznika Sił Zbrojnych (ok. 1400 USD).

Weterani II wojny światowej posiadają także możliwość bezpłatnej edukacji, opieki zdrowotnej i szpitalnej. Wdowy, konkubiny i podopieczni pozostali po kombatancie mogą w Brazylii otrzymać renty, mają także prawo do bezpłatnej nauki i opieki medycznej.

Prawo do ustanawiania własnych przywilejów mają także władze stanowe i lokalne. Mogą to być ulgi komunikacyjne, zwolnienia z podatków mieszkaniowych lub darmowe bilety do kina.

Ocenia się, że w Brazylii żyje obecnie 12 100 weteranów II wojny światowej. Zrzeszeni są w trzech organizacjach kombatanckich: Związku byłych Kombatantów Brazylii (Associaçao dos ex-Combatentes do Brasil) oraz Stowarzyszeniu Narodowym Weteranów FEB (Associaçao Nacional dos Veteranos da FEB) i Grupie Pilotów Myśliwskich - Włochy - Weteranów "Senta Pua" (Grupo de Caça - Itália - Veteranos "Senta Pua"). Pierwsza z wymienionych organizacji wyłania Radę Narodową byłych Kombatantów Brazylii (Conselho Nacional dos Ex-Combatentes do Brasil), która - jako jedyna - ma uprawnienia do reprezentowania środowisk weterańskich wobec władz brazylijskich.

Stan na 2006 r.